Àrees de treball

Les nostres activitats estan dirigides a l’estudi, anàlisi i millora de la qualitat de diferents aspectes arreplegats en els següents apartats:

El procés d’arreplega d’informació que servisca per a valorar la qualitat de les diferents àrees de treball  és a través de qüestionaris. Amb esta informació realitzem un diagnòstic.

De forma col·lectiva, els grups focals a través de reunions, analitzen cada aspecte de forma concreta a fi de millorar la qualitat.